Fomra Hues 600095 Fomra Hues, Porur Link Rd, Subhagiri Nagar, Iyyappanthangal, Chennai, Tamil Nadu 600095. 9884697000
50.34 Lakhs

2BHK (sq.ft)

  • All
2bhk
2bhk
2bhk

950 sq.ft

2bhk

956 sq.ft

2bhk

957 sq.ft

2bhk

975 sq.ft

2bhk
2bhk

1002 sq.ft

2bhk

1004 sq.ft

2bhk

1045 sq.ft

2bhk

1051 sq.ft

2bhk

1086 sq.ft

2bhk

1090 sq.ft

2bhk

1091 sq.ft

2bhk

1122 sq.ft

2bhk

1150 sq.ft

2bhk

1167 sq.ft

2bhk

1237 sq.ft

2bhk

1247 sq.ft

3BHK (sq.ft)

  • All
  • 1525
  • 1533
  • 1554
  • 1583
  • 1745
  • 1821
3bhk

1525 sq.ft

3bhk

1533 sq.ft

3bhk

1554 sq.ft

3bhk

1583 sq.ft

3bhk

1745 sq.ft

2bhk

1821 sq.ft